Ansökan

Inför en första kontakt med leaderkontoret kan du fylla i en "intresseväckare". Detta ger leaderkontoret ett diskussionsunderlag som underlättar för dig och oss när det är dags att gå vidare i ansökningsprocessen.

Intresseväckare 

 OBS! Använd filen "intresseväckare" ovan - frågorna som följer här är EXEMPEL på vad som ska besvaras i e-tjänsten när ni väl söker stöd för projektet. Dessa har vi lagt ut för att ge en blick av vilken typ av frågor som kommer längre fram. Ni ska alltså INTE kopiera dessa och skicka till oss - maila istället intresseväckaren!

Ansökan sker i två steg

Denna programperiod innebär en del nya rutiner kring ansökningsförfarandet. Bland annat sker ansökan i två steg:

Steg 1 En ansökan lämnas via Jordbruksverkets e-tjänst. Väl inne i e-tjänsten väljer man"e-tjänster inom Mina sidor", därefter "Företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar", "Stöd inom lokalt ledd utveckling - Leader" och sedan Ansökan – Steg 1. Den som ska söka stöd för t ex en förenings räkning behöver också skicka in en fullmaktsblankett som visar att man har berhörighet att företräda organisationen. Blanketten ligger under "Mina sidor". I steg 1 ska man bland annat ange vilken aktör som söker projektmedel, kontaktuppgifter samt en kortfattad beskrivning av projektidén. Gläm inte att ladda upp fullmakten samt firmateckningsbevis i e-tjänsten när du gör en steg 2-ansökan.

Steg 2 Efter dialog med leaderkontoret är det dags att gå vidare och skriva en komplett ansökan. Även den fylls i via Jordbruksverkets e-tjänst. Ansökan kompletteras med budget, intyg på medfinansiering m.m. samt svar på frågor som är specifika för Leader Längs Göta älv.

Frågorna att besvara rör förväntade resultat som är kopplade till den lokala strategin för Leader Längs Göta älv. Det formuläret kommer ni att få via e-post, då det är insatsområdet som styr vilka frågor ni ska svara på. Formuläret ska efter ifyllande sändas in till leaderkontoret för att er ansökan ska anses vara komplett och handläggning kan påbörjas.

 

Viktigt att tänka på!

• Tänk på att ha en väl utarbetad och realistisk projektplan.

• Projektmedel beviljas i relation till värdet av de insatser som projektet ämnar göra och i proportion till Leader Längs Göta älvs totala budget. Det är därför viktigt att ha en väl anpassad och rimlig budget.

• Tänk på hur projektet skall fortsätta efter det att EU-finansieringen är slut.

• Tänk på den lokala förankringen. Att idéerna kommer från dem som berörs och att allt arbete utgår utifrån lokala förutsättningar och lokala initiativ.

• Tänk på strategins horisontella mål.

• Tänk på att samverkan och samarbete med andra är viktigt.

 

Här är frågorna som ska besvaras i ansökan i e-tjänsten:

 

Frågor i ansökan steg 1

• Vilken är målgruppen för projektet?

• Vilket leaderområde söker ni stöd i? (Välj Leader Längs Göta älv)

• Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?

 

Frågor i ansökan steg 2

Projektets syfte och vilket behov det finns av projektet.

• Vad är syftet med projektet?

• Vilket behov finns det av projektet?

• Kommer projektet endast att vara till nytta för företag?

Kompetens och samarbete

• Vilken erfarenhet och kompetens finns i projektet?

• Vilka andra samarbetar projektet med?

Genomförande och aktiviteter

• Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå?

Nytänkande och andras erfarenheter

• Är projektet nytänkande och i så fall hur?

• Känner ni till något liknande projekt?

Geografiskt område

• Vilket geografiskt område kommer ha nytta av projektet?

Mål

• Vilka mål ska ni ha uppnått vid projektets slut?

• Vilka mål ska ni nå upp till på lång sikt?

Vad händer med resultatet?

• Vem kan vara intresserad av projektet och resultatet utöver er själva?

• Hur kommer ni att sprida projektets resultat?

• Hur ska verksamheten ska leva vidare efter projektets slut?

Er vanliga verksamhet

• Hur är projektet avgränsat från er vanliga verksamhet?

Andra sökta och beviljade stöd

• Har du som sökande sökt eller beviljats andra stöd för utgifter som ni tar upp i denna ansökan?

• Har er verksamhet fått statligt, kommunalt eller annat offentligt stöd till företag eller stöd för kompetensutveckling de tre senaste beskattningsåren?

• Kommer ni att genomföra projektet även utan det stöd ni söker här?

Ideellt arbete och övriga ideella resurser

• Kommer ni att ha med ideella resurser i projektet?

Om ja, svara på följande frågor

• Beskriv och beräkna det ideella arbetet.

• Beskriv och beräkna de övriga ideella resurserna.Indikatorer och uppföljningsuppgifter

• Kommer projektet att leda till att nya företag skapas? Om ja, ange uppskattat antal företag.

• Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för kvinnor?

• Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för män?

 

Beroende på vilken fond ert projekt ska söka finansiering av, kommer ert projekt att få vidare frågor. Vilket målområde ert projekt ligger inom får ni från leaderkontoret.

Länk till jordbruksverkets e-tjänst:

https://m04-djur.mgcluster.sjv.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-stod/foretags--och-projektstod

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos