Avslutade projekt programperiod 2007-2013

 

Projektnamn

Projektägare

Projektledare

Projektbeskrivning

Projekttid

Projektkostnad

Utby bastu

Utby Vesten byalagsförening

Mårten Josefsson

Projektet syftar till att utveckla bygden, att förvalta natur- och kulturarvet samt skapa träffpunkter för ungdomar, nyinflyttade och boende. Exempelvis genom studiecirklar och kurser. Projektet ska också främja turism genom guidade vandringar och en samlingspunkt skapas genom ombyggnad av den gamla bastun.

2009-02-23-2010-08-20

204 350 SEK (varav egen finansiering 68 250 SEK)

Moster Lotta Förstudie Närproducerat

Trollhättans Stad

Anders Norman

Genom en förstudie ska möjligheterna att etablera ett samarbete mellan ekologiska närproducenter undersökas.

2009-02-10-2009-12-31

127 187 SEK (varav egen finansiering 39 000 SEK)

Höljebacka Brandmuseum Förstudie

Trollhättans Stad

Putte Fredriksson

Under de senaste åren har Höljebacka Brandmuseum byggts upp i Upphärad. Museet är byggt på ett autentiskt sätt med en mängd material och prylar med fokus på 40-, 50- och 60-tal. En framtida strategi behöver utarbetas för framtida utveckling av museet.

2009-02-10-2009-12-31

122 000 SEK (varav egen finansiering 37 000 SEK)

Juniorföretagarna

Studieförbundet vuxenskolan i Lilla Edet

Ulf Wetterlund

SV skall tillsammans med skolor och företag starta en utbildning i entreprenörskap för ungdomar. Utbildningen ska ge kunskap att värdera sin affärsidé och driva ett hobbyföretag, förslagsvis under sommarlovet.

2009-02-20-2009-12-31

342 000 SEK (varav egen finansiering 153 700 SEK)?

Ridväg Ale-Ulfstorp

Ale-Ulfstorps ridklubb

Synnöve Carlsson

En ridväg mellan Ulfstorp och Sannum ska anläggas. Ridvägen skall kunna användas som genomfartväg även för cyklister och motionärer och syftar till att dessa tillsammans med ryttare skall kunna färdas säkert längs en trafikerad väg.

2009-03-02-2009-12-31

80 800 SEK (varav egen finansiering 24 500 SEK)

Leader för kropp och själ i Bohus/
Jennylund

Ale-Jennylunds ridklubb

Kjell Ericson

Projektet ska i en förstudie informera och undersöka marknaden samt ena intressenterna kring de långsiktiga målen; skapa arbetstillfällen, öka inflyttningen samt stimulera nyetablering och besöksnäring.

2009-03-25-2009-10-30

214 646 SEK (varav egen finansiering 64 424 SEK)

 

 

Marknadsportal Halle-Hunneberg

Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum

Monica Alfsdotter

Utveckling, produktion och lansering av internetbaserad webportal avseende destination Halle-Hunneberg. En portal som ger en samlad bild över bergens verksamhets som bedrivs av museum, föreinegar och företag. Genom en tydlighet och ökad samordning  mellan aktörerna ökar tillgängligheten vilket gynnar produktutvecklingen och bidrager till en framtida stark destination.

Länk till webortalen: www.hunneberg.com

2009-12-01-2011-06-30

 972 057 SEK (varav egen finansiering
277 825 SEK)

Ströms slottspark

Leifab

Ulf Wetterlund

Förstudien vill undersöka möjligheterna att utveckla turism och entreprenörskap i anslutning till Ströms slottspark samt gästhamn och slussområde.

2009-05-14-2010-07-30

123 775 SEK (varav egen finansiering 40 075 SEK)

Sjuntorps kulturförening

Sjuntorps Kulturförening

Jonas Karlsson

Projektets ska skapa ett levande kulturcentra som gagnar invånarna i Sjuntorp men som även är välkomnande för besökare från andra orter och länder. Föreningen söker stöd för nybyggnation av bergvärme vid renovering av delar av Sjuntorps Fabrik.

2009-09-10-2010-12-31

2 824 500 (varav egen finansiering 345 375 SEK)

Avbrutet på projektägarens begäran.

ETC - Elbilar inom offentlig förvaltning

ETC Battery and Fuelcells Sweden AB

Angela Kylner

Projektet ska med hjälp av avancerade övervakningssystem följa två olika användningsområden för El-bilar inom offentlig verksamhet. Man skall följa, utvärdera, dokumentera och sprida kunskapen om dess funktion under olika förutsättningar.

2009-12-01-2011-06-30

590 000 SEK (varav egen finansiering 79 800 SEK)

En resa i tiden

Ale & Lilla Edet Turistorganisation

Börje Johansson

Nätverksbyggande och ökad samverkan mellan turistaktörer i Ale och Lilla Edets kommuner. Projektet omfattar produktion av en webbportal och framtagande av erbjudanden i form av upplevelsepaket som görs tillgängliga på webbportalen. Syftet är att öka attraktionskraften hos turistaktörerna och att stimulera besöksnäringen i kommunerna.

2010-01-01-2010-12-31

Budgeterat 2 240 780 SEK (varav egen finansiering 
678 230 SEK)

 

Projektet avslutat i förtid.

Småskalig odling och förädling i Göta Älvdalen - bidrag till klimatanpassning och social bäring 

Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götalandsregionen

Niklas Wennberg

mobil:

0703-70 80 04

Projektet syftar till att öka småskalig livsmedelsproduktion och förädling i Götaälvdalen. Det går att urskilja ett ökat konsument-intresse för lokalproducerad mat som samtidigt kan vara karaktäristisk och unik för området. Den slumrande nyckelkompetes som utgörs av nysvenskar ska genom projektet ges en tydlig roll i omställningen av vår basekonomi.

Läs mer om projektet här:

Mat från Göta Älvdalen

2010-02-15-2012-12-31

703 250 SEK (varav egen finansiering 
162 500 SEK)

Ungdomskraft - Paraplyprojekt

Leader Göta Älv

Annika Leander

Paraplyprojektet syftar till att öka ungdomars (15-24 år) kreativitet och dem möjligheter att förverkliga en projektidé för att utveckla sin landsbygt. Maximalt stödbelopp per delprojekt är 20 000 kr

2010-01-01-2011-12-31

600 838 SEK (varav egen finansiering
119 990 SEK)

Projektledarutveckling i Leader Göta Älv

Leader Göta Älv

Annika Leander

Projektet syftar till att coacha och stötta projektledare för att underlätta projektets genomförande.

2010-02-24-2013-12-31

411 910 SEK (varav egen finansiering
123 573 SEK)

Mauritzbergs Musikdagar

Kultur på Mauritzberg

Johan Dahlbäck/
Katharina Dahlbäck

En sommarfestival i en speciell miljö där olika människor möter varandra genom musik och andra kulturformer.

2010-03-11-2010-09-30

227 211 SEK (varav egen finansiering  127 550 SEK)

Ströms Slottspark - vår park för alla

Verdandi Diamanten

Ulf Wetterlund

Projektet syftar till att skapa en mötesplats med möjligheter till många olika aktiviteter och fina upplevelser för alla åldrar och skilda intressen. Den upplevelsepark som skapas ska användas hela året om och tillhandahålla god service för parkens besökare.

Läs mer om projektet här:

www.stromsslottspark.se

2010-06-01-2011-12-31

2 368 646 SEK (varav egen finansiering
710 800 SEK)

Säkra ridvägar i Ale

Säkra ridvägar i Ale

Peter Tifelt

Målsättningen är att sammanbinda vägar och stigar till lokala ridslingor samt att binda samman dessa genom att anlägga nya ridleder. Projektet ökar säkerheten för hästar, ryttare och trafikanter.

Läs mer om projektet här:

www.sakraridvagar.se

2010-07-01-2012-12-31

2 330 725 SEK (varav egen finansiering
798 025 SEK)

Lokala utvecklingsplaner

Göteborgsregionens Länsbygderåd

Holger Andersson

En förstudie för att  undersöka intresset för lokala utvecklingsplaner bland utvecklingsgrupper i föreningar i området Leader Göta älv.

2010-10-01-2011-03-31

97 364 SEK (varav egen finansiering
28 000 SEK)

LEArn by Doing, Evaluate, Report!

Sällskapet Vikingatida Skepp

Jörgen Johansson

Projektet går ut på att sammanställa och publicera den kunskap och dokumentation som finns om vikingatida seglingstkning, mattraditioner och byggnadsteknik inom två föreningar och Vikingagården i Ale.

2010-06-01-2012-03-31

724 030 SEK (varav egen finansiering
205 750 SEK)

Risveden - ökad tillgänglighet

Orienteringsklubben Alehof

Greger Olofsson

Projektets ska öka allmänhetens tillgänglighet till området och därigenom främja den lokala besöksnäringen.

2011-01-21-2013-12-31

960 375 SEK (varav egen finansiering
345 375 SEK)

Matchning Troll i Vänersborg

Leader Göta älv

Thomas Sundsmyr/
Cecilia Manfredsson

Projektet ska genom information och partnersök få partners att finna varandra i landsbygden av Trollhättan och Vänersborgs kommuner. Slutreslutatet skall bli att fler partners ser möjligheter att tillsammans utveckla sin hembygd genom leaderprojekt.

2011-02-01-2011-08-30

110 620 SEK (varav egen finansiering 
34 500 SEK)

Energispar i Göta älvdalen - Paraplyprojekt

Leader Göta älv

Thomas Sundsmyr/
Annika Leander

Projektet är ett praplyprojekt för att genomföra energisparåtgärder främst i hem- och bygdegårdar, samt andra samlingslokaler på landsbygden.

2011-01-01-2014-10-15

4 631 776 SEK (varav egen finansiering
1 016 000 SEK)

Alebackens nya servering

Alebacken Sportklubb

John Hansson

Alebacken kommer att bygga en större servering för att kunna ta emot alla besökare. I dagsläget är Alebacken Ale kommuns största turistmål med närheten till Göteborg som ger möjligheter till  tillväxtpotential.

2011-02-01-2012-02-01

1 135 000 SEK (varav egen finansiering
345 000 SEK)

Friluftsliv Öresjö

Öresjö Fiber Ekonomisk Förening

Kent Johansson

Projektet syftar till att göra trakten attraktivare för turism både i liten och större skala och redan boende i området, samt locka fler att bli åretrunt- och tillfälligtboende. Föreningen hyr ut båtar och kommer utveckla verksamheten genom att sätta på motorer på båtarna, köpa in nya fräscha åror och räddningsvästar inför kommande säsong.
läs mer: www.oresjofiber.se

2011-01-30-2011-05-31

65 000 SEK (varav egen finansiering 
20 500 SEK)

Cykelväg i Västerlanda - en förstudie

Cykelväg i Västerlanda

Peter Larsson

Projektet ska upprätta en förstudie för byggnation av gång-, cykel- och ridväg i Västerlanda. Förstudien skall användas till påverkan på Trafikverket, Västra Götalandsregioenen och lilla Edets kommun så att GCR-vägen blir byggd.

2011-04-01-2012-12-31

158 000 SEK (varav egen finansiering
48 000 SEK)

Kultur på Mauritzberg

Kultur på Mauritzberg - kulturförening

Katharina Dahlbäck

Kultur i en unik miljö där olika människor möter varandra genom musik och andra kulturformer. Målet är kvalitativa kulturupplevelser med ökad livskvalitet.

läs mer: Kultur på Mauritzbergbloggen

2011-04-01-2013-02-28

949 400 SEK (varav egen 405 000)

Ljudaborg Kulturplats

Studieförbundet Vuxenskolan Väst

Mia Ekegren 

Projektet syftar till att ta till vara på och gjuta nytt liv i den natursköna utomhusscenen Ljudaborg och på så sätt ge möjlighet för vidare utveckling av det lokala kulturlivet i Lödöse, hela Lilla Edets kommun och Västra Götalands regionen. Som en del i projektet har vi som mål att år 2014 ha urpremiär på ett nytt historiskt teaterspel med ny scenografi.

2011-04-18-2013-12-30

1 805 810 SEK (varav egen finansiering 490 500 SEK)

Björkås

Gärdhems hembygdsförening 

Alvar Löfskog 

Gärdhems Hembygdsförening vill öppna museum och servering. Det sker genom att föreningen förvärvar ett torp med en smedja som är till försäljning. Smedjan och bostadshuset helt orörda sedan första hälften av 1900-talet. Vi vill öppna husen för besökande för att visa hur man bodde och levde förr. Vi vill bevara ett kulturarv i en unik miljö. För ökat intresset för muséet vill vi utöka verksamheten med bl a servering, midsommarfirande, trubaduraftnar och lekaftnar för barn och ungdom med utomhuslekar från första hälften av 1900-talet. Viss handikappanpassning kommer att ske.

2011-06-18-2013-10-31

565 000 SEK (varav egen finansiering 15 000 SEK)

Ungdomskraft II - Paraplyprojekt

Leader Göta Älv

Annika Leander

Paraplyprojektet ”Ungdomskraft II” syftar till att öka ungdomars kreativitet beträffande entreprenöriellt tänkande. Ungdomar mellan 15-24 ska ges möjligheter att förverkliga en projektidé för ett maximalt stödbelopp på 20 000 kr. De ska ges tillfälle att aktivt arbeta för och utveckla sina färdigheter för att bidra till att främja sin landsbygd.

2011-06-21-2014-05-31

700 000 SEK (varav egen finansiering 84 000 SEK)

Kultur och teknik för alla

 Ale Folketshus förening

Willy Kölborg/
Hasse Andersson

Ale Folketshus förening vill starta en digital bio i lokalerna för att kunna visa direktsända operor och filmer - varav en del av dem kan vara svåråtkomliga på ett konevtionellt sätt. Genom att förvärva en digital filmprojektor samt tillhörande rekvisita kan vi erbjuda kulturupplevelser för alla boende i området - operor och filmer från när och fjärran.

2011-08-19-2012-09-30

682 679 SEK (varav egen finansiering 100 000 SEK)

Från PLANTA till PLANKA

Förbundet skog och ungdom

Hanna Holländer och Lennart Hålsjö

Projektet syftar till att öka barn och ungdomars kunskap om skog och skogsbruk, -vård genom föreläsningar och aktivitetsdagar, något som på sikt kan öka möjligheterna till utökad näringsverksamhet mm. 

2011-08-29-2013-09-30

606 000 SEK (varav egen finansiering 202 300 SEK)

Utveckling av Höljebacka brandmuseum

Höljebacka brandmuseums vänner

Putte Fredriksson

Möjliggöra en utveckling av befintlig verksamhet vid Höljebacka Brandmuseum genom att uppföra en utställningshall samt bygga om befintligt garage till samlingslokal med handikapp-toalett och enklare cafékök. Hallen avlastar befintliga utrymmen och ger möjlighet att visa ännu fler föremål ur Putte Fredrikssons samlingar. Projektet syftar till att skapa ett ännu attraktivare besöksmål, och ge fler besökare möjligheten att få nostalgiupplevelser samtidigt som man kan upptäcka den vackra Götaälvdalsbygden.

2011-10-13-2014-02-28

1 161 750 SEK (varav egen finansiering 343 750 SEK)

Turismutveckling i Ale & Lilla Edet

Göta Älv turism

Susanna Hammar/
Anette Berg Lengstrand

Projektet går ut på att skapa ett nätverk mellan kommunerna och näringen för att utveckla bokningsbara produkter - "göra-, äta- och bo-paket".

Att marknadsföra turistaktörernas bokningsbara produkter på ett attraktivt sätt samt att vara områdets ansikte utåt och att öka besöksnäringen och därmed turismomsättningen vilket skapar fler arbetstillfällen.

 

2011-10-27-2014-01-31

1 980 000 SEK (varav egen finansiering 210 000 SEK)

Naturstigen Vinningsbodalar

Föreningen

Naturstigen Vinningsbodalar

Göran Åkerlund

Projektet ska upprusta och tillgängliggöra naturstigen genom Ale kommuns finaste ädellövskog till ett tätortsnära rekreationsområde. Spänger ska anläggas och sly ska rensas bort för att öka tillgängligheten, samtidigt ska stigen introduceras som exkursionsmål med studieplaner för olika skolstadier och institutioner i kommunen.

2011-10-27-2014-01-31

260 746 SEK (varav egen finansiering 86 100 SEK)

Ale Vikingagård - byalag och företagsutveckling

Ale Kommun

Johannes Jägrud

Genom projektet vill vi utveckla verksamheten genom att starta ett byalag där gårdens ca 10 föreningar och företag som gården har samarbete med tätare knyts och tillsammans utvecklar verksamheten så att fler besökare får ta del av en intressantare verksamhet. Projektet ska genom samarbete få fler personer delaktiga och aktiva i verksamheten. Detta innebär att gården får fler och mer utvecklad verksamhet som skall ge 6000 fler besökare 2013.  Genom att ta fram nya och lokala produkter vill vi stärka kontakterna med lokala producenter.

2011-12-13-2014-08-30

1 381 760 SEK (varav egen finansiering 350 000 SEK)

Snöfröjd

OK Skogsvargarna 

Thomas Nicklasson

Med bra skidspår ska Hunnebergs fantastiska vildmarksnatur öppnas upp vintertid för invånarna i Trollhättans, Vänersborgs och Grästorps kommuner. Genom att öka antalet vinterbesökare från andra närområden kan Tvåstadsregionens attraktionskraft också stärkas för permanent boende på sikt. För preparering av skidspår fodras en snöskoter med utrustning och skyddskläder. En skoter med minskat utsläpp gör att projektet kan hamna inom miljöaxeln. Med attraktiva skidspår kan Orienteringsklubben Skogsvargarna erbjuda ungdomar en aktiv sysselsättning även vintertid och därigenom få möjlighet att bredda klubbens ungdomsverksamhet.

2011-12-15-2013-01-31

135 650 SEK (varav egen finansiering 9 450 SEK)

Hästkraft Vänersborg

Vänersborgs Ryttarförening

Stina Skoogh Berglöf

Vi vill skapa ett nav för hästverksamheten mellan Vänersborg och Trollhättan. För att fullt ut kunna nyttja vår anläggning, med bl.a. ett nybyggt ridhus, behöver vi ridleder, serveringsmöjligheter samt gästboxar för besökande hästar. På så sätt kan vi bättre utnyttja anläggningen, öka säkerheten bland ryttare och trafikanter, förbättra fritidsverksamheten samt locka nya målgrupper så som privatryttare och turister. Besökarna efterfrågar s.k. bed & box, sportresor på sommaren, uteritter samt tränings- och tävlingsverksamhet. Vi ser en möjlighet att göra området mer attraktivt för hästnära boende samt utveckla  samverkan med företagare runt omkring.  Företagare i närområdet kan utveckla sin näringsverksamhet med paket så att vi tillsammans kan locka fler besökare.

2011-12-15-2014-02-28

2 433 595 SEK (varav egen finansiering 829 675 SEK)

Alebackens barnlift

Alebacken Sportklubb

John Hansson

En del av Alebackens verksamhet innebär att bedriva skidskola. För att barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder också ska kunna deltaga i skidskolan så har vi identifierat ett behov av en handikapps-/barnlift.

2011-12-29-2013-12-31

410 000 SEK (varav egen finansiering 150 000 SEK)

Pilgrims- och vandringsled Lödöse - Essunga

Leader Göta Älv i samverkan med Göteborgs Insjörike

Thomas Sundsmyr/
Bo Björklund

Projektidén är att fortsätta utbyggnaden av pilgrims-/vandringsleden mellan Lödöse och Skara. I Lödöse, Gräfsnäs och Skaraborg är också tänkt att länka samman de befintliga lederna. En viktig del i projektet, är att redan från början arbeta med hur pilgrims-/vandringsleden ska förvaltas och utvecklas efter projektets slut. Pilgrims-/vandringsleden är en gemensam produkt för många aktörer såväl kyrka, turistföretagare, ideella föreningar t ex hembygdsföreningar och kommuner. Leden är ett sätt att länka samman medeltida besöksmål i Lödöse och Gräfsnäs, som en grund för fortsatt, gemensam utveckling. Information om historiska sevärdheter lägs leden tas också fram och presenteras på vår hemsida där foldrar kan laddas ner, skrivas ut eller läsas på smartphone.

2012-01-24-2014-06-30

1 170 900 SEK (varav egen finansiering 361 650 SEK)

Elmotor i vikingaskeppet Vidfamne

Sällskapet Vikingatida Skepp 

Lars Axhage/
Ann Franzén 

Målet är att sätta in elmotorer för att driva det 18 ton tunga vikingaskeppet Vidfamne. Ett handelsskepp med förebild från Äskekärrskeppet som hittades i Älvängen på 1930 talet. Projektet är viktigt då elmotorerna skall fungera in och ut ur hamnar för ett så pass tungt skepp och det kan också utveckla nya möjligheter och marknader för el och batterifunktioner.

2012-01-25-2012-11-30

420 900 SEK (varav egen finansiering 145 000 SEK)

Pilgrims- och vandringsled Göteborg - Lödöse - Lilla Edet

Föreningen Pilgrims- och Vandringsled Lödöse - Essunga 

Bo Björklund

Projekt syftar till att länka samman vandringsleden som vi håller på att skapa mellan Lödöse och Skara, med andra befintliga leder. Genom att märka upp vägar och promenadstråk med vårt pilgrimsmärke S:t Olof kan pilgrimsvandrare ta sig från Halland, genom Göteborgsområdet och vidare norrut på ett enkelt och tryggt sätt. Vi samarbetar med Leaderprojektet Säkra ridvägar i Ale där ryttare och vandrare ofta kan nyttja samma sträckning. En viktig del i projektet är, liksom i vårt tidigare projekt, att redan från början arbeta med hur pilgrims-/vandringsleden ska förvaltas och utvecklas efter projektets slut. Den är en gemensam produkt för många aktörer såväl kyrka, turistföretagare, ideella föreningar t ex hembygdsföreningar och kommuner. I ett större sammanhang är leden ett sätt att länka samman spanska Santiago de Compostela med Nidaros i Norge. En vandringsrutt som var av stor betydelse för medeltida pilgrimer. Information om historiska sevärdheter lägs leden tas också fram och presenteras på vår hemsida där foldrar kan laddas ner, skrivas ut eller läsas på smartphone.

2012-11-23-2014-02-28

184 500 SEK (varav egen finansiering 55 000 SEK)

Säkra ridvägar i Ale - Alvhemsleden

Säkra ridvägar i Ale

Peter Tifelt/Rune Sandstad

Projetet är en fortsättning på tidigare progekt där målsättningen är att sammanbinda vägar och stigar till lokala ridslingor samt att binda samman dessa genom att anlägga nya ridleder. Projektet ökar säkerheten för hästar, ryttare och trafikanter.

Läs mer om projektet här:

www.sakraridvagar.se

2013-03-13-2014-03-31

490 000 SEK (varav egen finansiering 150 000 SEK)

Ung Företagare - Drivhuset

Ale kommun

Jannike Åhlgren

Projektet vill utbilda 10-20 st ungdomar 18-30 år i att vara företagare, villkor för att vara företagare och processen till att ha en bra affärsplan för sin verksamhet samt vilka ekonomiska förutsättningar som finns för företaget. Processen kommer att ske tillsammans med Drivhuset på Högskolan Väst i Trollhättan och komvux i Ale. Företagarna i Ale kommer också att vara engagerade som mentorer. Eleverna kommer att rekryteras från Ale och Lilla Edets kommuner och projektet är ett pilotprojekt och kommer att utvärderas för att se om detta är rätt metodik för at få fler unga som vill bli företagare.

2013-04-22-2013-12-31

258 000 SEK (varav egen finansiering 40 000 SEK)

Turismutveckling i Göta älvdalen - Paraplyprojekt

Leader Göta Älv 

Thomas Sundsmyr/
Jennie Seimark

Projektet skall stimulera besöksnäringen att göra nya projekt som de annars inte har ekonomi att genomföra. Turism i Göta älvdalen är ett paraplyprojekt där etablerade eller nya turistintressenter kan testa pilotprojekt och "nya" marknader för att se om de har möjlighet att etablera nya produkter. Man kan också söka medel för att tydligt utöka och förbättra förutsättningarna för redan etablerade turistmålen. Ett delprojekt kan få maximalt stöd från SJV om 50.000:-

2013-05-22-2014-09-30

804 123 SEK (varav egen finansiering 167 500 SEK)

Projekt som beviljats projektstöd ur den nationella potten: 

Projektnamn

Projektägare

Projektledare

Projektbeskrivning

Projekttid

Projektkostnad

 Göta Älv turism

Göta Älv turism

Susanna Hammar

Projektet är en vidareutveckling av tidigare projektet Turismuntveckling i Ale och Lilla Edet och bygger vidare på det påbörjade arbetet. Syftet är att fortsätta att skapa nätverk mellan näringsidkare och turistmål inom besöksnäringen samt kommunerna, för att utveckla bokningsbara paket inom området "göra - äta - bo". Genom att marknadsföra dessa tillsammans med aktörerna, på ett attraktivt sätt kan besöksnäringen öka vilket kan öka turismomsättningen och skapa fler arbetstillfällen.

2013-09-05-2014-11-30

1 039 840 SEK (varav egen finansiering 240 000 SEK )

Fiber på Ale och Lilla Edets landsbygd

Ale kommun/Lilla Edets kommun

Pelle Persson

Projektets övergripande målsättning är att bredband ska underlätta tillvaron för både invånare och företagare i landsbygdsområden, stimulera tillväxten och bidra till en hållbar utveckling i den anda som uttrycks i kommunernas vision. Genom att stödja bildandet av fiberföreningar som syftar till att anlägga nät av fiberoptisk kabel möjliggörs uppkoppling med hög kvalitet och överföringshastighet på Ales och Lilla Edets landsbygd.

2013-09-09-1014-10-31

1 605 000 SEK (varav egen finansiering 305 000 SEK)

Konsertserie Öppen scen i Lilla Edet

Västerlanda kultur och media

Annika Thörnqvist

Den ideella föreningen Västerlanda kultur och media vill genomföra en konsertserie om 6 tillfällen under 2014 med ett varierat, högkvalitativt program som spänner över genrerna folkmusik, improvisation, elektronika, konstmusik och rock. Konserterna avslutas med öppen scen som ger möjligheter för amatörer och proffs att mötas på samma scen och spela tillsammans - förutsättningslöst. Två av tillfällena kommer att vara familjedagar med ett program riktat mot barn och unga. VKM strävar efter en bredd och medvetenhet i bokningarna som gör att alla känner sig välkomna att inspireras, oavsett kön, ålder, funktionshinder eller etnisk bakgrund. Fri entré till alla evenemang inkluderar alla som deltagare eller publik.

2013-09-09-2014-11-30

180 000 SEK (varav egen finansiering 30 000 SEK)

Destination Häst i Ale

Säkra ridvägar i Ale 

Peter Tifelt/
Rune Sandstad 

Föreningen Säkra Ridvägar i Ale har som projektidé och målsättning att sammanbinda vägar och stigar till lokala ridslingor samt att binda samman dessa genom en sammanhängande ridled genom Ale Kommun.Föreningen har sedan hösten 2010 byggt ett antal etapper av en ridled genom Ale kommun. Efterhand som arbetet fortskrider kommer ständigt nya ideer och förslag fram till olika lokala slingor och anknytningar från leden till hästgårdar och verksamheter.

2013-09-11-2014-12-31

4 346 000 SEK (varav egen finansiering 175 000 SEK)

Destinationsutveckling Lödöse

Lilla Edets kommun 

Eva Lejdbrandt

Syftet är att, genom en sammanhållen analys och marknadsundersökning, skapa en långsiktigt hållbar och sammanhållen utvecklingsplan för infrastrukturbehov för besöksnäringen. Inledningsvis avgränsas projektet att omfatta orten Lödöse ur ett kulturturismperspektiv så att besöksnäringen kan skapa mervärde i form av tillväxt, arbetstillfällen och inflyttning på orten. Projektet ska genomföras tillsammans med turistföreningen, företagarcentrum och handelsorganisationen på orten samt Lödöse museum och kulturföreningen som driver kulturplats Ljudaborg och Studieförbundet Vuxenskolan.

2013-09-12-2014-11-30

548 750 SEK (varav egen finansiering 164 625 SEK)

Flytten från Lödöse - och till...

Studieförbunder Vuxenskolan i Lilla Edet

Mia Ekegren/
Carina Ericson 

Syftet är att skapa en långsiktigt hållbar kulturförening i Lödöse, vilket kan ge ytterligare möjligheter till utövande av kultur på Ljudaborg. Detta kan ge ökad besöksverksamhet till området, vilket kan skapa tillväxt och ge vissa arbetstillfällen. En blomstrande kultur (både för konsumtion och för deltagande) ökar trivseln, livskvaliteten och därmed hälsan samt ökar attraktionskraften av kommunen, vilket kan ge ökad inflyttning. Målet är att vid projektets slut ha en etablerad kulturplats vid Ljudaborg.Uppnås genom bl.a. kulturnedslag (såsom skådespel och lajv) på angivna plats samt utbildningar.

2013-09-13-2014-11-30

2 586 350 SEK (varav egen finansiering 1 456 000 SEK)

Ale Innovation Center

Ale kommun 

Jannike Åhlgren/
Lisa Esberg

Ale har ett behov att få till en nystart kring entreprenörskap, nyföretagande och innovation i kommunen. Ökad attraktiosnkraft och stärkt besöksäring ärockså centralt. Det handlar om att skapa fler mötesplatser då det är i mötet mellan människor, företag och brancher som möjligheter för innovation uppstår. En av Ales frågeställningar består därför i hur en kommun på bästa sätt kan bidra till att skapa en struktur som bygger både på en kultur och en attityd kring företagande. Projektet förväntas utveckla en metod baserad på eventbaserad destinationsutveckling för att stärka entreprenörskapet och innovationskraften samt öka attraktiviteten och besöksnäringen.

2013-09-15-2014-11-15

1 050 000 SEK (varav egen finansiering 315 000 SEK)

Tvillingbergens Geologi

Älgens berg/
Kungajaktsnuseet 

Monica Alfsdotter

Ansökan avser stöd för att på ett pedagogosikt, tillgängligt och loclande vis lyfta fram de unika, geologiska värden som platåbergen Halle- och Hunneberg besitter. Genom projektet kan vi utveckla vår utbildnings- och informationsverksamhet på bergen samt utöka vårt turistiska produktutbud för destination Ekopark Halle- Hunneberg. Projektet kan också skapa ökad delaktighet och status i nätverket Geopark Skaraborg samt Geoarena Skaraborg. Dessa nätverk arbetar för att lyfta fram platåbergslandskapets unika värden samt för att knyta samman de olika bergen till en helhet, en destination.

2013-09-16-2014-11-30

1 020 500 SEK (varav egen finansiering 280 600 SEK)

Fiberutbyggnad för Vänersborgs kommuns invånare

Vänersborgs Stad

Jörgen Haglund

Projektet syftar till att stödja bildandet av fiberföreningar som skall anlägga nät av fiberoptisk kabel för att möjliggöra uppkoppling med hög kvalitet och hög överföringshastighet på landsbygden. Kommunen marknadsför konceptet med byalag/fiberförening och bidrar med information och stöd till föreningar på landsbygden som med hjälp av offentlig medfinansiering kan bygga lokala redbandsnät. 

2013-09-16-2014-11-30

1 349 000 SEK (varav egen finansiering 404 700 SEK)

Förlängning av Lödöseleden

Föreningen Pilgrims- och Vandringsled Lödöse - Essunga 

Bo Björklund

Vi har skapat en vandringsled - Lödöseleden - mellan Göteborg och Lödöse. För att förbinda leden norrut mot Trondheim, behöves en hopkoppling mellan Lödöse och Dalsland. Vi vill också vidareutveckla hemsidan så att den blir mer interaktiv. Syftet är att inom projektet marknadsföra lederna via nya media samt att nätverka med företgare längs leden (besöksmål, mat, logi, handel mm).

www.lodose.eu

2013-09-16-2014-11-30

820 000 SEK (varav egen finansiering 190 000 SEK)

Projektcoachning/
projektutveckling

Leader Göta Älv

Jennie Seimark

Projektets syfte är att administrera de nytillkomna progekt som beviljats medel från den "nationella pott" som Jordbruksverket tillhandahöll i slutet av 2013. Coachningsprojektet ökar de nya projektens möjligheter att blir genomförda och slutredovisade i tid, så här i slutet på programperioden. Det ger också en nödvändig avlastning för kansliet eftersom den administrativa belastningen ökar avsevärt i och med de nya projekten, då de inte ingår i den ordinarie verksamheten.

2013-09-16-2014-12-31

365 000 SEK (varav egen finansiering 109 500 SEK)

Fiberutbyggnad Trollhättan

Trollhättans Stad

Göran Carlsson

Trollhättans Stads bredbandsstrategi bedömer att lämpliga punkter att ansluta byanät finns i de flesta delar av kommunen. För att stötta fiberföreningar och för att öka intresset från hushåll och företag att bilda föreningar och investera i bredband avser Trollhättans Stad att informera om förutsättningar att bygga fiber, möjligheter att söka offentligt stöd för utbyggnad av byanät, ekonomiska kalkyler mm. Målet är att uppnå en hög anslutningsgrad till fiber för att öka kommunikations- och informationsflödet samt att göra det mer attraktivt att bosätta sig på landsbygden med ökade möjligheter till försörjning. 

2013-09-16-2014-11-30

330 000 SEK (varav egen finansiering 99 000 SEK)

Alebackens miljövänliga pistmaskin

Alebacken sportklubb 

John Hansson

Alebacken är idag Ale kommuns i särklass största turistmål. Den drivs av den ideella föreningen Alebacken Sportklubb. Föreningen vill investera i en toppmodern miljövänlig pistmaskil som drar betydligt mindre mängd bränsle än maskiner baserade på äldre teknik. Vi räknar med att den moderna psitmaskinen skall halvera bränsleförbrukningen samt utsläpp. Till pistmaskinen behöver vi även bygga en lämplig förvaringsplats.

2013-09-17-2014-11-30

2 000 000 SEK (varav egen finansiering 0 SEK)


 

För mer information omprojekten, se Jordbruksverkets projektdatabas

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos