Integritetspolicy - GDPR

Personuppgiftshantering inom föreningen Leader Längs Göta älv

Regeln för hantering och behandling om personuppgifter – GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning inom EU som började gälla den 25 maj 2019 och ersätter den tidigare personuppgiftslagen, PUL. Läs gärna mer om hur dataskyddsförordningen fungerar på datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se.

Leader Längs Göta älv behandlar personuppgifter som är nödvändiga för verksamheten och för att kunna uppfylla våra åtaganden. Ändamålen omfattar stödhantering, statistik, information, uppföljning, utvärdering, analys samt arkivändamål med stöd av rättslig förpliktelse och allmänt intresse.

Leader Längs Göta älv lämnar uppgifter kopplade till projekt till Jordbruksverket och till EU:s institutioner i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.

Information om hur vi hanterar personuppgifter inom Leader Längs Göta älv kan komma att uppdateras, men kortfattat gäller följande kring hur vi hanterar och samlar in personuppgifter:

Medlem i föreningen
Du som är medlem i föreningen har lämnat dina kontaktuppgifter till oss. Dessa uppgifter finns lagrade hos oss så länge du är medlem och vi kan använda uppgifterna för att skicka ut medlemsinformation, nyhetsbrev och upprättande av medlemsförteckningar i samband med medlemsmöten/årsmöten mm.

Träffar, aktiviteter, möten som arrangeras av oss
Du som har anmält dig och deltagit i en träff som ordnats av oss har därmed lämnat namn och kontaktuppgifter till oss. Dessa uppgifter finns lagrade hos oss, och vi använder dem i den fortsatta kontakten med dig.

Hemsidan www.langsgotaalv.se
På hemsidan samlar vi personuppgifter för den som är anställd i föreningen med namn och kontaktuppgifter eller ledamot i LAG (styrelsen) med namn och vilken kommun och sektor ledamoten representerar. Detta sker med uttryckligt samtycke.

Ansökan om stöd och utbetalning samt ”Intresseväckare”
Ansökan om stöd och utbetalning sker i Jordbruksverkets it-system. För behandling av personuppgifter angivna i ansökan om stöd eller utbetalning är Jordbruksverket personuppgiftsansvarig. Den som har skickat in en ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst har lämnat uppgifter i form av personnummer/organisationsnummer, adress, telefon och/eller e-post direkt i e-tjänsten. Leader Längs Göta älv använder dessa uppgifter för att ta kontakt med er kopplat till er ansökan. Den som skickat in en intresseväckare direkt till Leader Längs Göta älv har lämnat motsvarande kontaktuppgifter och dessa uppgifter sparas av oss för fortsatt kontakt och hantering av intresseväckaren.

Dina rättigheter
Om du vill veta vilka uppgifter vi har lagrat om dig, går det bra att kontakta oss via e-post på annika.leander@ale.se. Vill du få dina uppgifter rättade eller raderade så gör vi det.

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos