Vad är Leadermetoden?

Leadermetoden är en metod för att utveckla ett område utifrån lokala förutsättningar. I varje Leaderområde tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under kommande programperiod. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen.

Själva ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder "samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden".  

Hur organiseras arbetet?

Människor från offentlig, privat och ideell sektor samlas i ett partnerskap och bildar tillsammans en lokal utvecklingsgrupp, en så kallad LAG (Local Action Group).

LAG verkar alltid inom ett begränsat geografiskt område, s.k. leaderområde och har alltid en utvecklingsstrategi att följa. Det är LAG som beslutar om vilka projekt som ska få stöd i området.

Den antagna strategin är ett styrdokument och områdets godkända projekt ska syfta till att uppfylla det syfte och de mål som strategin beskriver. Projektidén måste alltså passa in i utvecklingsstrategin. På leaderkontoret kommer du att kunna få hjälp med att vidareutveckla idén och ansöka om ekonomiskt stöd. Du kommer även att få kontakt med andra projekt eller aktörer för att komma vidare med din projektidé.

Nytt för den programperioden 2014-2020 är att finansiering för projekten kan komma från fyra fonder istället för en som det var perioden 2007-20013. LEADER Längs Göta älv har valt att arbeta med Landsbygdsfonden, Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Vill du veta mer om målen för de två sistnämnda fonderna ESF och ERUF, besök deras hemsidor (se under fliken "kontakt").

Titta gärna på utvecklingsstrategin för LEADER Längs Göta älv

Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer Leader, landsbygdsutveckling och projekt- och företagsstöd. Här hittar du också information om förlängningsåren och nästa programperiod.

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

leader logos